18 янв. 2013 г.

Studium na vysoké škole


Обзор организации обучения в высших учебных заведениях Чехии по материалам Википедии подготовила директор центра пани Здена Мала.

V České republice je 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol.

Vysoké školy se rozdělují na školy univerzitního typu a neuniverzitního typu. 

Univerzita je vysoká škola, kde učitelé přednáší studentům o vědě ve více oborech. Člení se na fakulty (např. lékařská, právnická, přírodovědecká, matematicko-fyzikální, filozofická apod.), které se dále dělí na katedry nebo ústavy. 

Univerzity mohou uskutečňovat všechny typy studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský). Kromě činnosti pedagogické provozují i činnost vědeckou a výzkumnou, vývojovou nebo uměleckou.


V čele univerzity nebo vysoké školy je rektor, jeho zástupci se říká prorektor.

V čele fakulty stojí děkan a několik proděkanů. Na našich zájezdech do Plzně, Liberce a Hradce Králové jsme měli to štěstí, že se nám věnovali přímo proděkani pro studijní záležitost.

Na vysoké škole vyučují profesoři a docenti. Semináře mohou vést i odborní asistenti.

Studium může probíhat v prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo v kombinované formě. 

V rámci Boloňského procesu přechází české vysoké školy na jednotnou třístupňovou strukturu studia: 

1. bakalářský program

  • je přípravou na magisterský program nebo na výkon povolání
  • standardní doba studia je 3 až 4 roky 
  • absolventům se uděluje titul Bc. (bakalář) nebo BcA. (bakalář umění) 

2. magisterský program

  • navazuje na bakalářský program, trvá 2 až 3 roky
  • u oborů, které vyžadují delší přípravu (např. právo nebo lékařství), nenavazuje na bakalářský program, standardní délka studia je pak 5 až 6 let. o absolventům se uděluje titul Mgr. (magistr), MgA. (magistr umění), Ing. (inženýr), Ing. arch. (inženýr architekt), MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař), MVDr. (doktor veterinární medicíny) 
  • absolventi s titulem Mgr. poté mohou projít rigorózním řízením a získat tzv. "malý doktorát" – JUDr. (doktor práv), PhDr. (doktor filozofie), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie), ThLic. (licenciát teologie) nebo ThDr. (doktor teologie) 

3. doktorský program 

  • je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost
  • standardní délka studia je 3 až 4 roky 
  • absolventům se uděluje titul Ph.D. (doktor) nebo Th.D. (doktor teologie)


Rok studia na vysoké škole je rozdělen do dvou semestrů, zimního a letního.

Studenti si na začátku roku zapíší přednášky, semináře a cvičení, a na ně v průběhu semestru chodí. Skladbu si mohou vybrat z nabídky pro daný typ studia, musí ale v každém semestru splnit daný počet kreditů za zápočty a zkoušky. Docházka na některé semináře je povinná, účast se kontroluje a v případě nedostatečné docházky student není připuštěn ke zkoušce. V průběhu semestru studenti na jednotlivé semináře vypracovávají seminární práce, které jsou podkladem pro udělení zápočtu, a píší testy.

Zimní semestr trvá zpravidla od poloviny září do prosince, v lednu je zkouškové období, kdy studenti musí složit předepsané zkoušky nebo získat zápočty. Od února do konce května je letní semestr, v červnu následuje další zkouškové období.

Комментариев нет :

Отправить комментарий